@DrGarcia @giuliaforsythe @fliporley hypnotized me…

@DrGarcia @giuliaforsythe @fliporley hypnotized me once. I spoke French. I don’t speak French. Go figure.